Iniciativy

Balíček „Fit for 55“
 • Soubor návrhů na kontrolu právního předpisů pojednávající o energetice, klimatu a dopravě
Akční plán pro oběhové hospodářství
 • Akční plán obsahuje více než 30 akčních bodů, jež se týkají oběhovosti ve výrobě, podpory udržitelných výrobků a posílení důležitosti spotřebitelů a zadavatelů veřejných zakázek
Evropský právní rámec pro klima
 • EU a její členské státy se zavázaly snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů na území EU a to nejméně o 55 % (ve srovnání se stavem v roce 1990)
Evropská průmyslová strategie
 • Cílem strategie je podpořit inovace a růst v průmyslu
Baterie a odpadní baterie
 • Cílem je zkoumat celý životní cyklus baterií od jejich výroby až po požadavky na design
Spravedlivá transformace
 • EU prezentovala mechanismus pro spravedlivou transformaci, který může poskytnout technickou a finanční pomoc regionům, které jsou nejvíce ohroženy, co se týče přechodu na nízkouhlíkové hospodářství
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 • 1, zlepšit přístup ke znalostem o dopadech změny klimatu a zefektivnit výměnu znalostí;
 • 2, budovat odolnost vůči změně klimatu a bránit ekosystémy;
 • 3, implementace problematiky adaptace do makrofiskálních politik
Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“
 • Záměrem této strategie je, aby se potravinový systém EU posunul směrem k udržitelnému modelu
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
 • 1, oživení porušených ekosystémů a to redukcí používáním pesticidů a eliminací jejich škodlivosti;
 • 2, rozšíření portfolia, týkající se chráněných suchozemských a mořských oblastí na území Evropy;
 • 3, Zvýšení finančních prostředků do celkového rozpočtu na konkrétní opatření a na sledování pokroku
Iniciativy v oblasti udržitelné a inteligentní mobility
 • Snížení emisí v dopravě o 90 % a to roku 2050.
Lesní strategie a dovoz produktů nezpůsobující odlesňování
 • 1, zvětšení rozlohy a zlepšení biologické rozmanitosti lesů, což zahrnuje i vysazení 3 miliard nových stromů a to do roku 2030;
 • 2, posílení udržitelného obhospodařování lesů;
 • 3, míření finančních pobídek směrem k vlastníkům a správcům lesů, aby přijali postupy, jež jsou šetrné k životnímu prostředí
Čistá, dostupná a bezpečná energie
 • Záměrem je dekarbonizace odvětví energetiky
Strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek
 • 1, posílit průmyslovou konkurenceschopnost;
 • 2, efektivnější ochrana lidského zdraví;
 • 3, snažit se o to, aby životní prostředí neobsahovalo toxické látkyEU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY