Příběhy, které mohou inspirovat

Sdružení obcí Bioenergia Bystricko je symbolem udržitelnosti
 • V roce 2005 založilo několik obcí na Slovensku, koordinovaných Přáteli Země-CEPA, sdružení obcí Bioenergia Bystricko. Toto sdružení vytápí 35 veřejných budov biomasou a to za pomocí místních zdrojů. Obce používají lokální zdroje energie, šetří peníze obce, pečují o životní prostředí a v neposlední řadě budují nová pracovní místa. Sdružení, z regionu Poľana, vzniklo za účelem energetické soběstačnosti. Region Poľana je schopen ušetřit velké množství energie a navíc je schopen produkovat energii za pomocí lokálních obnovitelných zdrojů.
Výjimečnost projektu je charakterizovaná těmito body:
 • Obce jsou schopny ušetřit 67 % energetických nákladů, cena za využívanou energii se obcím snížila o více než 25%, předpokládá se snížení emisí skleníkových plynů o 2,643 tun ročně.
 • Obce namísto kupování energie od soukromého dodavatele kupují onu energii od sdružení, které mají pod kontrolou - lze tak říci, že platí sami sobě.
 • Na vytápění používají obce odpad z obecních lesních podniků a místních pil (nedochází ke zvyšování kacení cenných stromů v přírodě).
 • Peníze z fondů EU pomohli ke zrekonstruování kotelen ve školách či v dalších obecních budovách.
 • Obce dokáží ušetřit peníze, které jsou podstatné pro rozvoj regionu a jeho zaměstnanost.
 • Výměna uhlí za dřevní štěpku měla pozitivní dopad na snížení znečištění ovzduší i na snížení emisí CO2 (eliminace negativních dopadů klimatické změny)
ESO Kněžice – První energeticky nezávislá obec Kněžice ve výrobě tepla a elektrické energie
 • Projekt ESO Kněžice, jenž je tvořen kotelnou na biomasu, teplovodními rozvody a bioplynovou stanicí, má svou životnost již od roku 2006. Tento projekt nahrazuje obci čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Kněžice mají dohromady 500 obyvatel. Nicméně 100 obyvatel žije ve dvou místních částech a pro tyto obyvatele by obec kanalizaci vybudovat nemohla. Obec Kněžice je vnímána jako energeticky soběstačná obec. Za svou činnost sbírá i řadu ocenění. Dokladem je tomu prosklená skříňka plná trofejí, která je v kanceláři Milana Kazdy (starosta obce).
 • Projekt byl koncipován za účelem centrální produkce elektřiny, vytápění obce, náhrady kanalizace a ČOV a také k likvidaci veškerého biologického rozložitelného odpadu, tzn. posečená tráva z obecních ploch (to je cca 10 hektarů), jídlo ze školní jídelny, anebo i shrabané listí. Cílem obce bylo, aby projekt řešil co nejvíce problémů a aby zapadal do celkové koncepce obce. Projekt měl pozitivní dopad na ovzduší v obci Kněžice, což je znát i při chůzi po obci. Před realizací projektu v době inverze, se po ránu při roztápění kotlů tvořila oblaka kouře, avšak v dnešní době je tento problém vyřešený a to právě díky projektu ESO.
Některé výsledky projektu:
 • Dle starosty obce ušetří ročně projekt obci přibližně 11 000 tun emisí CO2 a dodá do domácností 2200 MWht.
 • Díky tomuto projektu je možno zpracovávat cca 22 tisíc tun tekutého odpadů - čili BPS z tohoto objemu je schopno přeměnit cca 5% hmoty na bioplyn (95% se vrací do zemědělské půdy a to ve formě tekutého hnojiva). Díky tomuto projektu je možno zadržet v krajině cca 20 000 m3 vody.
Košeca - první obec na Slovensku, která zdigitalizovala sběr odpadu
 • V obci Košeca, která se nachází v Ilavskom okrese třídí systematicky odpad a to již od roku 2008. Obec posunula třídění odpadu o úroveň výš před dvěma lety - v tuto chvíli začala Košeca jako první samospráva na Slovensku elektronicky evidovat odpad z každé domácnosti.
 • Obec má díky svému systému přehled o tom kolik odpadu od jednotlivých domácností končí na skládce a zároveň i kolik vyprodukují separovaného odpadu. Každá domácnost disponuje pytli s jedinečnými QR kódy, které vkládají do kontejnerů s elektronickými čipy. V průběhu sběru odpadu jsou skenovány čipy i QR kódy.
 • Míra třídění odpadu v obci Košeca je postupně lepší a lepší. Lidi začínají chápat nastavení systému - začínají chápat, že jsou to v podstatě oni, kteří rozhodují o své výši platby za odpad. Jen pro představu: Míra třídění odpadu v obci Košeca se pohybuje nad šedesáti procenty, celoslovenský průměr se pohybuje nad třiceti procenty
Zelená stavba v Chlumci nad Cidlinou
 • Kulturní polyfunkční budova byla postavena v roce 2018. Budova vyrostla na místě cca 200 let starého objektu. Statika tohoto objektu byla závažně narušena. Za nápadem postavení této budovy a za samotným projektem stojí starosta města a jeho zastupitelstvo.
 • Oproti starému objektu ušetří toto budova cca 45 % spotřeby celkové energie
Výjimečnost projektu je charakterizovaná těmito body:
 • moderní technologie zapříčiňují nízké provozní náklady na chod budovy,
 • vysoce energeticky efektivní veřejná stavba, která slouží občanům,
 • budova má přínos nejen pro občany města ale i pro občany z okolních obcí,
 • stavba citlivě zapadá do historického konceptu náměstí v Chlumci nad CidlinouEU publicita
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY