Kompostování v obcích východní Moravy II

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005576

Bioodpad tvoří významnou část odpadů ve spádové oblasti, nachází se ve směsném komunálním odpadu, tvoří černé skládky nebo je pálen. Projekt přispěje k zlepšení nakládání s bioodpadem a zároveň také k jeho následnému stoprocentnímu využití.

Celkové způsobilé výdaje: 12 611 467 Kč
Dotace EU:  10 719 747 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory:  1 891 720Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 17. 10. 2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí východní Moravy

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu_flags2.png

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY